Click here to enlarge

Click here to enlarge

دلم پر مى ‏زند امشب براى
حضرت باقر
كه گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
Click here to enlarge

ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا

كسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر
Click here to enlarge

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده

سلاطین جهان یك سر گداى حضرت باقر
Click here to enlarge

زبان از وصف او الكن، قلم از مدح او عاجز

كه جز حق كس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر
Click here to enlarge

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم

به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر
Click here to enlarge

به ذرات جهان یك سر بود او هادى و رهبر

كه جان عالمى گردد فداى حضرت باقر
Click here to enlarge

برو كسب فضیلت كن چو مردان خدا اى دل

ز بحر دانش بى منتهاى حضرت باقر
Click here to enlarge

اگر گردد شفیع ما به نزد خالق یكتا

به هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر
Click here to enlarge

ز اندوه و غم و محنت بود آسوده و راحت

به زیر سایه و تحت لواى حضرت باقر
Click here to enlarge

سید عبدالحسین رضائی

Click here to enlarge