Click here to enlarge

Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
بیا به پای دل خود سفر کنیم امشب
ز کوچه های مدینه گذر کنیم امشب
Click here to enlarge
خدا به زین عبادش عطیه ای بخشید
بیا تمام جهان را خبر کنیم امشب
Click here to enlarge
بیا سلام و درود و تهیت خود را
نثار این پدر و این پسر کینم امشب
Click here to enlarge
در آسمان ولا مهر و مه هم آغوشند
بیا نظاره شمس و قمر کنیم امشب
Click here to enlarge
دگر به دیدن باغ بهشت حاجت نیست
اگر به باغ ولایت نظر کنیم امشب
Click here to enlarge
برای این که بگیریم عیدی از زهرا
سزد ارادت خود بیشتر کنیم امشب
Click here to enlarge
بپاس مقدم دریا شکاف علم و کمال
زاشک شوق نثارش گهر کنیم امشب
Click here to enlarge
شب ولادت او در مدینه جشنی نیست
بیا ز غربت او دیده تر کنیم امشب
Click here to enlarge
تمام فرصت ما وقف خدمت بر اوست
چه حاجت است که کار دگر کنیم امشب
Click here to enlarge
اگر که چشمه ای از معرفت شود پیدا
نهال مهر ورا بارور کنیم امشب
Click here to enlarge
کنار خرمنی از عشق او بیا بنشین
که فکر توشه راه سفر کنیم امشب
Click here to enlarge
بگو به خلق(وفائی) زجای برخیزد
لباس خدمت بر او به بر کنیم امشب
Click here to enlarge

شاعر : سید هاشم وفائی

Click here to enlarge