Click here to enlarge

Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge

امشب ز لطف كبریا عالم همه پرنور شد
شمس عیان شد در جهان ظلمت دوباره دور شد

Click here to enlarge
خفاش سان خصم ولى از نور تابان كور شد
نور دو چشم ساقى كوثر از آن مسرور شد

Click here to enlarge
ابلیس دید این نور را آزرده و رنجور شد
دل هاى مردان خدا پر از نشاط و شور شد

Click here to enlarge

آمد امام پنجمین از فاطمه بنت حسن
چشم على بن الحسین روشن از این فخر ز من

بیت امام ساجدین روشن شد از نور خدا
از این تجلى در عجب سكّان عرش كبریا

Click here to enlarge

سبّوح گو، قدوس گو كروبیان اندر سما
گویى عیان آمد ز نو انوار ختم الانبیا

Click here to enlarge

آمد به دنیا زاده دخت امام مجتبى
رویش حسن بویش حسین از نسل پاك مرتضى

Click here to enlarge

به به از این زیبا پسر كز دامن عصمت بود
از علم و حلم و فضل او دین نبى محكم بود

Click here to enlarge

هم نام جدش مصطفى آن رهبر عالم بود
مانند شاه لافتى فرمانده اعظم بود

Click here to enlarge
منبع :آیه های انتظار