عسکرى از دارفانى دیده بسته ،
گرد ماتم بر رخ مهدى نشسته
اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان
گشته سامرا دوباره وداى غم
بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم
اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان
عازم جنت شده با قلب سوزان
نزد زهرا و پیمبر گشته مهمان
اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان
او بدست معتصم گردیده مسموم
قلب پاک انورش را کرده مغموم
اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان
شستشو داده پسر جسم لطیفش
شد به سامرا مکان قبر شریفش
اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان