دختری ماند از او ، دختری همچون خود او
دختری که سپر و حامی همسر شده بود
چقدر غصه ی کج راهی مردم را خورد
چقدر آه شد و دیده ی او تر شده بود
علت بوی خوش شهر مدینه از اوست
عود آتش زده اند – شهر معطر شده بود !