كعبه‏ ى دل

دوستان هنگام بینایى شده
طلعت مهدى تماشایى شده
این امید هر نبى و هر ولى‏است
پاى تا سر، هم محمد، هم على است
این پسر چشم و چراغ فاطمه است
این گل امید باغ فاطمه است
شمع جمع عالمین است این پسر
طالب خون حسین است این پسر
این چراغ بزم در قلب شب است
این نوید انتقام زینب است
این امام عصر كل عصرهاست
صاحب نصر تمام نصرهاست
بردگان موسى به عالم آمده
مردگان عیساى مریم آمده
كیست مهدى كعبه جان همه
كیست مهدى آرزوى فاطمه
كیست مهدى همدمى نشناخته
خلق نادیده به او دل باخته
كیست مهدى نور انوار خدا
كیست مهدى انبیا را مقتدا
كیست مهدى یاور مظلومها
كیست مهدى حامى محرومها
كیست مهدى حجّت ثانى عشر
كیست مهدى منجى كل بشر